به یاد مـوندنی‌تریـن آدمـا
تو زنـدگی اونایـی هسـتن
که دوسـتت داشـتن
وقتـی کـه 
خیـلی دوسـت داشـتنی نـبودی...😊