اسکار بدترین دلتنگی هم میرسه
 به لحظه‌ای که دلت واسه
 خوده قبلیت تنگ شده باشه …