شهادت به آسمان رفتن نیست، به خود آمدن است... 


بیرق ما ، چادر خاکی تو... 

شهید حجت الله رحیمی

حیف نیست ما بمیریم؟! ما باید شهید بشیم...