آدم بعضی اوقات انقد دلش میگیره که هیچی آرومش نمیکنه

حال آدم که خوب نباشه هیچی قشنگ نیست هیچی جالب نیس اصن هیچی به چشم نمیاد

این موقعها فقط میخای برای چند لحظه هم که شده بمیری🤐

مردن جوابشه

برای تموم شدن همه ی حس های بد

همه ی حال های بد

خدیا مرگ بده! ! !!!!